คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดอายุ และเพศ

สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

1. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์”
2. การออกแบบมาสคอต จะต้องออกแบบ 1 ตัว พร้อมตั้งชื่อ และคอนเซ็ปต์
3. ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป
4. สีมาสคอต: ใช้สีของโลโก้ต่อยอดออนไลน์ (#EA0029 / #3DAE2B / #194F90) เป็นหลัก โดยสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม รหัสสีเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เกณฑ์การตัดสิน

- รอบคัดเลือก: ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานมาที่ Email: tyo.mascot@gmail.com เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ ไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง .jpg .jpeg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
พร้อมระบุเหตุผล ตั้งชื่อผลงาน และรายละเอียดโครงการฯ โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
- รอบตัดสิน: ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ และรูปภาพ โดยต้นฉบับของโปรแกรมไฟล์ และไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .psd (Illustrator 10 / CS3 / Photoshop) และ .jpg / .jpeg ความละเอียดของไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ส่งมาที่ Email: tyo.mascot@gmail.com
> ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ สามารถทำการปรับปรุง แก้ไขผลงาน ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน แต่เพียงผู้เดียว 

> คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. จากคณะกรรมการ 50% แบ่งเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
การสื่อความหมาย 20 คะแนน
คุณภาพของผลงาน 10 คะแนน


2. จาก Popular vote 50%

ระยะเวลาการส่งผลงาน

1. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2. รอบคัดเลือก: คณะกรรมการตัดสินผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ผลงาน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
3. รอบตัดสิน: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 ผลงาน หลังจากจัดส่งไฟล์และลงสีตามกำหนด ผู้เข้าประกวดต้องเข้ามานำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 4 ผลงานจัดเตรียมไฟล์งานนำเสนอมาเอง
4. ประกาศรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ต่อยอดออนไลน์ (www.toryodonline.com) และ เฟสบุ๊กเพจของต่อยอดออนไลน์ (Facebook page: TorYodonline.TH)
5. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: tyo.mascot@gmail.com หรือ 02-227-9444 ต่อ 7124

รางวัลในการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 5,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" จำนวน 3 รางวัล